Skip to content

Osoko bilkurako bideo osoa

"Gai-zerrendaren" puntu zehatz bat ikusi nahi baduzu, egin klik taulan adierazitako denbora-mozketetan.

GAI-ZERRENDA

1.- (00h:00m:24s) Onestea, bidezkoa bada, 2018ko uztailaren 23an eginiko bilkuraren akta.

2.- (00h:00m:36s) Alkatetza-dekretu hauen berri ematea:
-28/2018 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko eskumena eskuordetzen duena.
-29/2018 Dekretua, Tokiko Gobernu Batzarraren ohiko saioaren eguna aldatzen duena.
-31/2018 Dekretua, ezkontza zibila baimentzeko eskumena eskuordetzen duena.
-32/2018 Dekretua, eginkizunak 1. alkateordeari eskuordetzen dizkiona.
-33/2018 Dekretua, Eretzako 93. EPMko baso-aprobetxamenduaren lotea kontratatzeko espedientea abiarazten duena.
-34/2018 Dekretua, kultura- eta kirol-instalazioak eta -jarduerak eta haur, nerabe eta gazteentzako jarduerak kudeatzeko Gueñesko Udaleko zerbitzua kontratatzeko espedientea abiarazten duena.

3.- (00h:02m:46s) Onartzea, bidezkoa bada, KULTURA- ETA KIROL-INSTALAZIOAK ETA -JARDUERAK ETA HAUR, NERABE ETA GAZTEENTZAKO JARDUERAK KUDEATZEKO GUEÑESKO UDALEKO ZERBITZUA.

4.- (00h:06m:30s) Osoko Bilkurari Kontu-hartzailetzak 6/2018 eta 7/2018 kreditu-aldaketei dagozkien espedienteetako finantza-iraunkortasunari buruz egin duen txostenaren berri ematea.

5.- (00h:07m:56s) Behin-behinean onestea honako ordenantza fiskal hauen aldaketa:
-Ondasun Higiezinen gaineko Zerga araupetzen Duen Ordenantza Fiskala.
-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
-Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
-Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga araupetzen duen Ordenantza Fiskala.
-Zerbitzu Publikoak Emateagatiko eta Jarduerak Egiteagatiko Tasak araupetzen dituen Ordenantza Fiskala.
-Udal Jabari Publikoaren Erabilera Pribatiboen edo Aprobetxamendu Berezien Tasak araupetzen dituen Ordenantza Fiskala.
-Udaleko Kirol-instalazioetan Zerbitzuak Emateagatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala
-Udal-ikastaroen Prezio Publikoak araupetzen dituen Ordenantza

6.- (00h:15m:30s) Behin-behinean onestea Udalak antolatutako hautaketa-prozesuan parte hartzeagatiko tasak ezartzea eta bideratzea.

7.- (00h:18m:47s) Hasiera batean onestea, bidezkoa bada, HAZen Funtzionamendua araupetzen duen Ordenantza.

8.- (00h:22m:03s) Korporazioko gainontzeko gobernu-organoen kontrola.

9.- (00h:32m:12s) Galderak eta eskaerak.

Back To Top